Algemene voorwaarden

(Last change on 22nd august 2022)

1 Algemeen

1.1 Als niet schriftelijk ondubbelzinnig anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op alle offertes of opdrachten van en alle activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden, prestaties, diensten en leveringen uitgevoerd of uit te voeren door VDV Logistics B.V. of enige andere vennootschap uit dezelfde groep (hierna gezamenlijk en ook ieder afzonderlijk: VDV) in de ruimst mogelijke zin, ongeacht of deze zijn of worden uitgebracht, verricht of uitgevoerd door of met behulp van personeel van VDV dan wel door deze ingeschakelde hulppersonen of onderaannemers.

1.2 Algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgevers of wederpartijen van VDV of (al dan niet contractueel betrokken) derden kunnen niet als door VDV aanvaard of voor deze bindend worden beschouwd als dit niet schriftelijk, onder uitsluiting van eventueel daarmee strijdige voorwaarden van VDV, is overeengekomen. Als ‘opdrachtgever of wederpartij’ zullen alle partijen beschouwd worden die overeenkomsten met VDV sluiten of voornemens zijn te sluiten, van welke aard ook, alsmede anderen die in de rechten van dergelijke partijen treden of kunnen treden.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door of namens VDV uitgegeven documenten, waaronder maar niet beperkt tot offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, bestellingen, boekings- en andere bevestigingen, facturen, bevrachtings-overeenkomsten, vrachtbrieven, ontvangstbewijzen, laat-volgen, aankomst berichten, mate’s receipts, delivery orders, cognossementen, celen of andere opslagbewijzen, berekeningen, ontwerpen, modellen, constructie- of werktekeningen, laad- of stuwplannen, berekeningen, draaiboeken, werk- of veiligheidsprocedures, risico-analyses voorschriften, notulen, brochures, verslagen, studies, beschrijvingen van uitrusting of hulpmiddelen, informatiebladen, certificaten of welk ander document dan ook, alles voor zover niet in strijd met dwingende bepalingen van Nederlands recht of in Nederland geldende en voor Nederlandse (rechts)personen bindende internationale verdragen.
Als door VDV afgegeven documenten de toepasselijkheid vermelden of meebrengen van andere (algemene of specifieke) voorwaarden dan deze zullen die andere voorwaarden mede van toepassing zijn, maar bij onverenigbaarheid van verschillende bepalingen zullen die van deze voorwaarden prevaleren. In geval van expeditiewerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex-condities); in geval van opslag-activiteiten zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam; in geval van stuwadoorswerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Rotterdamse Stuwadoorscondities en in geval van hijswerkzaamheden zal mede van toepassing zijn de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door Kraanexploitanten. De tekst van al deze voorwaarden is op eerste verzoek bij VDV verkrijgbaar.

1.4 Derden die toetreden tot met VDV gesloten overeenkomsten (al dan niet door het houderschap van waardepapieren) of treden in de rechten van een opdrachtgever of wederpartij van VDV worden geacht door de enkele mededeling daarvan aan VDV ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard te hebben. De wederpartij of opdrachtgever van VDV neemt op zich aan alle betrokken derden zo tijdig als mogelijk is mededeling te doen van het toepasselijk zijn van deze voorwaarden.

1.5 De tekst van deze voorwaarden is te raadplegen op de website van VDV en wordt bovendien op eerste verzoek toegezonden. Contractspartijen en andere betrokkenen die na (mogelijkheid tot) kennisneming van deze voorwaarden daartegen niet direct hebben geprotesteerd zullen geacht worden daarmee te hebben ingestemd. Zij worden geacht zich regelmatig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en daarnaar bij twijfel actief onderzoek of navraag te doen. Niet-contractspartijen die aan anderen de vrije hand hebben gelaten om met VDV deze voorwaarden overeen te komen worden geacht te hebben aanvaard dat deze dan ook tegen hen kunnen worden ingeroepen.

1.6 Als enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig zou worden geacht blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing en zal de nietig geachte bepaling worden vervangen door een daarmee zoveel mogelijk overeenkomende geldige bepaling.

2 Toepasselijk recht en jurisdictie

2.1 Op alle overeenkomsten, activiteiten, documenten en rechtsbetrekkingen hiervoor genoemd is Nederlands recht van toepassing. Bij het tot stand komen van overeenkomsten wordt door de opdrachtgever of wederpartij aanvaard dat deze voorwaarden daarvan een integraal deel uitmaken en dat dit ook wezenlijk is voor VDV met betrekking tot de aard van de verplichtingen die zij op zich neemt respectievelijk de rechten die zij verkrijgt, en de daarmee samenhangende prijsstelling. Overeenkomsten worden uitsluitend schriftelijk gesloten of gewijzigd. Goedkeuringen van VDV of het uitblijven van protest van de kant van VDV zal geen gevolgen hebben voor haar rechten en verplichtingen. Buitenlands recht is uitsluitend van toepassing voorzover dwingend voorgeschreven; opdrachtgevers of wederpartijen van VDV kunnen aan buitenlands recht geen vorderingen of verweren ontlenen. Het voldoen aan voorschriften van buitenlands recht, vergunningen of publiekrechtelijke regels daaronder begrepen, is alleen dan een verantwoordelijkheid van VDV als zij dit schriftelijk heeft aanvaard. Voor de uitleg van overeenkomsten geldt dat verplichtingen van VDV alleen dan uit de overeenkomst kunnen worden afgeleid als deze daarin duidelijk vermeld zijn. Bij twijfel over de omvang van de verplichtingen van VDV wordt een restrictieve uitleg toegepast. Al hetgeen VDV niet expliciet op zich heeft genomen blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of wederpartij.

2.2 De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd tot het kennisnemen van vorderingen van en tegen VDV tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in een document dat geldig door of namens VDV zelf is ondertekend.

2.3 VDV zal het recht hebben om wederpartijen aan te spreken daar waar zij gevestigd of woonachtig zijn dan wel verhaal bieden. Als zij van dat recht gebruik maakt wordt dat niet gezien als prijsgeven van een bevoegdheidsverweer in verband met enige tegenvordering.

3 Verval en Verjaring

3.1 Ieder vorderingsrecht jegens VDV vervalt door het enkele verloop van negen maanden na het ontstaan van de vordering tenzij uit dwingendrechtelijke wets- of verdragsbepalingen of uit het betreffende contract een andere termijn voortvloeit.

3.2 Alle incidenten die aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tegen VDV moeten door de gerechtigde terstond, maar uiterlijk drie werkdagen nadat de gerechtigde hiermee bekend is, bij VDV schriftelijk worden gemeld op straffe van verval van alle vorderingsrechten. In het geval ter plaatse van het incident personen van of namens VDV aanwezig zijn eindigt deze termijn echter met het vertrek van deze personen.

3.3 Als een vordering in behandeling wordt genomen en/of daarover wordt gecorrespondeerd hoewel de bovengenoemde termijn verstreken is zal dat niet beschouwd worden als een afstand van het recht om op het verval van de vordering een beroep te doen.

3.4 Vorderingen tegen VDV kunnen niet worden gestuit ter voorkoming van verval. Een wederpartij of gerechtigde kan verval uitsluitend voorkomen door bij de bevoegde rechter een procedure in te leiden voor het verstrijken van de betreffende termijn, tenzij met VDV zelf schriftelijk een verlenging van die termijn is overeengekomen.

4 Tarieven, facturen en betaling

4.1 Tarieven en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van de afgifte daarvan, dan wel het aangaan van de overeenkomst, geldende prijspeil, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, belastingen, verzekeringen en koersnoteringen.
In geval van verhoging van een of meer van deze kosten kunnen de gangbare dan wel overeengekomen tarieven door VDV met onmiddellijke inwerkingtreding worden aangepast. De opdrachtgever of wederpartij zal niet gerechtigd zijn tarieven te wijzigen zonder instemming van VDV, of kosten aan VDV door te belasten.
Overeengekomen prijzen betreffen alleen de daarbij expliciet vermelde werkzaamheden en activiteiten van VDV. Iedere wijziging of aanvulling, zelfs indien noodzakelijk voor het verrichten van die werkzaamheden of activiteiten, kan als meerwerk worden belast.
Kosten die door derden aan VDV worden belast in het kader van het verrichten van de prestaties die VDV op zich heeft genomen mogen door VDV met een bij haar gebruikelijke opslag of marge worden doorbelast, tenzij de overeenkomst expliciet vermeldt dat deze kosten voor rekening van VDV blijven.

4.2 Voor bijzondere en/of ongebruikelijke prestaties, en/of onverwacht tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, die niet in de betreffende overeenkomst waren voorzien, kan door VDV altijd een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding in rekening worden gebracht. Voorts kan VDV te allen tijde wachtgelden, overliggelden, ‘demurrage’, kosten van gereed houden van uitrusting, materiaal en dergelijke die aan VDV zelf worden berekend of anderszins voor haar rekening komen doorbelasten aan de opdrachtgever of wederpartij, met een bij VDV gebruikelijke opslag of marge.

4.3 Facturen dienen binnen de daarop vermelde betalingstermijn te worden voldaan, of, bij gebreke van zodanige termijn, binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.

4.4 Wanneer de opdrachtgever niet binnen de daartoe gestelde termijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever de Nederlandse wettelijke handelsrente verschuldigd met ingang van de dag waarop betaald had moeten worden tot aan de dag van volledige betaling. Als bij niet-betaling tot aanmaning of incasso moet worden overgegaan, wordt het te vorderen bedrag verhoogd met 10% administratiekosten en zullen daarnaast alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zodanig dat VDV per saldo het verschuldigde bedrag volledig overhoudt.

4.5 In geval van een gerechtelijke procedure zal de opdrachtgever of wederpartij van VDV alle werkelijk uitgegeven daarmee verband houdende kosten (ook als deze de door de rechter toegewezen proceskostenvergoeding te boven gaan) volledig vergoeden indien VDV geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

4.6 Een vordering van VDV wordt onmiddellijk opeisbaar zodra de opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of deze failliet wordt verklaard, dan wel ophoudt zijn bedrijf feitelijk uit te oefenen of beslag tegen hem wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of hulppersoon in gebreke is met verplichtingen onder enige overeenkomst met VDV (deze voorwaarden daaronder begrepen).

4.7 Ieder beroep op verrekening, op welke grond dan ook, door de opdrachtgever, wederpartij of debiteur van VDV ten aanzien van bedragen die VDV aan deze in rekening brengt is uitgesloten. De opdrachtgever, wederpartij of (beweerde) crediteur van VDV is niet gerechtigd enige vordering aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van VDV; een dergelijke overdracht zal jegens VDV nietig zijn. De opdrachtgever of wederpartij doet afstand van het recht om vorderingen op VDV van derden overgedragen te krijgen.

4.8 Geschillen tussen VDV en de opdrachtgever, wederpartij, hulppersoon of vertegenwoordiger daarvan over enige factuur of de uitvoering van enige overeenkomst of onder I bedoelde activiteit of document van VDV schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever of wederpartij niet op. Daar waar op grond van enige dwingende wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak wel een opschortingsrecht mocht bestaan zal de wederpartij van VDV terstond zekerheid stellen in de vorm van een garantie van een eersteklas Nederlandse bank, ter dekking van de opgeschorte verplichtingen.

4.9 De opdrachtgever of wederpartij van VDV wordt geacht zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de financiële status van VDV ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, en aanvaardt in verband daarmee dat een beslag tegen VDV ‘onnodig’ zal zijn in de zin van art. 705(2) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en dat geen verlof zal worden gevraagd, of enig conservatoir beslag gelegd, zonder dat de opdrachtgever of wederpartij op voorhand schriftelijk heeft verzocht om zekerheid voor een vordering te stellen. In geval van een dergelijk verzoek zal een garantie van een verzekeraar dan wel tot de VDV groep behorende vennootschap als voldoende zekerheid worden aangemerkt.
Deze bepaling laat het recht van VDV om beslag te leggen tegen haar debiteuren conform de wettelijke bepalingen onverlet. Op eerste verzoek van VDV zal de opdrachtgever of wederpartij zekerheid stellen voor opeisbare of toekomstige vorderingen van VDV, bij gebreke waarvan VDV haar verplichtingen mag opschorten of de overeenkomst mag ontbinden als dit in de concrete omstandigheden redelijk is.

5 Retentierecht en pandrecht

5.1 VDV heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, een (door enkele overgave of terbeschikkingstelling gevestigd) pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij uit welke hoofde dan ook en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordiger of hulppersoon, en/of de eigenaar of anderszins gerechtigde heeft of kan krijgen.

5.2 VDV mag diegene die zaken, documenten of gelden als bedoeld onder 5.1 in haar macht (of die van haar onderaannemer of hulppersoon) brengt beschouwen als bevoegd om daarover te beschikken, althans als vertegenwoordiger van de eigenaar daarvan of rechthebbende daarop.

5.3 VDV is gerechtigd om van het bestaan van haar pandrecht op grond van dit artikel mededeling te doen aan wie, en wanneer, haar goeddunkt.

5.4 VDV kan de in dit artikel bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever of wederpartij nog verschuldigd is of zal worden in verband met eerdere opdrachten van die opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordigers of hulppersonen.

5.5 Het bovenstaande doet niet af aan de in de wet geregelde opschortingsrechten.

6 Personeel en hulppersonen van VDV; omvang van de verplichtingen

6.1 VDV heeft het recht alle werkzaamheden of activiteiten die zij op zich heeft genomen te laten uitvoeren door haar eigen personeel of door hulppersonen of onderaannemers en met eigen materieel dan wel met materieel van derden. Alle aldus betrokkenen kunnen een beroep op deze voorwaarden doen tegenover de opdrachtgevers of wederpartijen van VDV.

6.2 Voorzover hulppersonen of onderaannemers of anderen van wiens diensten of materialen VDV gebruik maakt bij de uitvoering van haar eigen verplichtingen jegens VDV een beroep kunnen doen op toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden, aanvaardt de opdrachtgever of wederpartij van VDV dat VDV diezelfde voorwaarden kan inroepen tegen die opdrachtgever of wederpartij. VDV wordt de vrije hand gelaten om overeenkomsten te sluiten met dergelijke hulppersonen, onderaannemers en anderen op voorwaarden zoals VDV aanvaardbaar acht, daargelaten of deze wel of niet in de betreffende branche gebruikelijk zijn.

6.3 Als voor uitvoering van de werkzaamheden of activiteiten die VDV op zich heeft genomen andere werkzaamheden of activiteiten nodig zijn die VDV niet uitdrukkelijk op zich heeft genomen is (a) de opdrachtgever verplicht deze terstond voor eigen rekening en risico te (laten) verrichten, zodanig dat VDV geen (vertragings)schade ondervindt, en (b) VDV gerechtigd deze werkzaamheden of activiteiten zelf uit te voeren of door een ander te laten verrichten, alles voor rekening en risico van de opdrachtgever of wederpartij. Hetzelfde geldt voor uitrusting, hulpstukken, materialen, mankracht en al hetgeen nodig of nuttig is of kan zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of activiteiten die VDV op zich heeft genomen.

6.4 Door VDV ingezette materialen, machines, vervoermiddelen, kranen, werktuigen of hulpstukken kunnen niet zonder toestemming van, en kostenvergoeding aan, VDV worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor VDV deze heeft bedoeld. De opdrachtgever of wederpartij neemt op zich als goed huisvader en verantwoordelijk ondernemer met dergelijke objecten om te gaan en is aansprakelijk voor daaraan

toegebrachte schade of verlies, alsmede voor gevolgschade als beschadigde of verloren objecten niet kunnen worden gebruikt; de opdrachtgever of wederpartij zal terstond op zijn kosten voor vervanging of reparatie zorgen bij schending van zijn verplichtingen onder dit artikel, maar reparaties mogen slechts worden uitgevoerd met schriftelijke toestemming van VDV.

6.5 De opdrachtgever of wederpartij is gehouden alle documenten als bedoeld in artikel 1.3 nauwgezet en volledig te controleren en VDV terstond te verwittigen van geconstateerde afwijkingen, onvolledigheden of onduidelijkheden.

6.6 Iedere afwijking van hetgeen overeengekomen zal worden beschouwd als een wijziging die VDV recht geeft meerwerk in rekening te brengen volgens de daarvoor bij haar geldende tarieven. Bij overschrijding van voorziene termijnen zal VDV gerechtigd zijn extra tijd en alle daarmee samenhangende kosten bij de opdrachtgever of wederpartij in rekening te brengen.


7 Aansprakelijkheid van VDV

7.1 Alle handelingen en werkzaamheden van VDV worden uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij dit in strijd zou zijn met de aard of strekking van de overeenkomst, de inhoud van deze voorwaarden in aanmerking genomen.

7.2 VDV verbindt zich een redelijke inspanning te getroosten om haar verplichtingen na te komen, maar is bij desondanks tekortschieten is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, tenzij de opdrachtgever of wederpartij bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van VDV, in de zin van: de rechtspersoon zelf of statutaire bestuurders daarvan (of daarmee gelijk te stellen personen). Voor fouten, inclusief grove schuld, van ondergeschikten of hulppersonen is VDV niet aansprakelijk.

7.3 Mocht VDV in het licht van het bepaalde onder 7.1 en 7.2 toch aansprakelijk worden geacht, dan zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat VDV ontvangt van haar eigen aansprakelijkheidsverzekeraar, en voorts tot de volgende limieten:
– bij beschadiging van onder cognossement vervoerde zaken: 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan product;
– bij andere schade: 10 % van de factuurwaarde van de specifieke, met het betreffende incident samenhangende overeenkomst of het op het incident betrekking hebbende deel daarvan;

in alle gevallen met een overkoepelend maximum van € 75.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht, in welk geval uitsluitend de dwingendrechtelijke regeling van toepassing is.

De totaal door VDV verschuldigde vergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan de factuurwaarde voor VDV van de betreffende werkzaamheden of activiteiten. De opdrachtgever of wederpartij is zich er van bewust dat deze regeling een wezenlijk onderdeel is van de prijsstelling van door VDV uit te voeren werkzaamheden of activiteiten.

7.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, vertragingsschade of gevolgschade is in alle gevallen geheel uitgesloten. VDV zal voorts niet aansprakelijk zijn voor schade die door verzekering van de opdrachtgever of wederpartij is gedekt of gedekt had kunnen zijn. De opdrachtgever of wederpartij staat er voor in dat de verzekeringen aldus zijn gesloten dat regres door verzekeraars op VDV of haar onderaannemers onvoorwaardelijk uitgesloten is.

7.5 Zonder dat dit afdoet aan het bepaalde onder 3 dient VDV schriftelijk in kennis te worden gesteld van alle (dreigende) schade of claims uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden of voltooien van de contractuele verplichtingen. Bij gebreke hiervan zal VDV alleen nog eventuele rechten op derden overdragen voorzover de wet of het contract met de betreffende derde dat toelaat, en alleen wanneer dit geen nadeel voor VDV zelf kan meebrengen, alles tegenover een afstand van de opdrachtgever of wederpartij van al haar eventuele rechten jegens VDV.

8 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever of wederpartij (daaronder mede te verstaan diens vertegenwoordiger of hulppersoon, alsmede een partij die toetreedt tot een met VDV gesloten overeenkomst) is jegens VDV aansprakelijk voor alle schade die voor VDV voortvloeit of kan voortvloeien uit het aannemen en uitvoeren van de betreffende overeenkomst of daarmee verband houdende activiteiten, of uit van de aard of hoedanigheid (eventuele radioactiviteit of schadelijkheid voor het milieu of andere gevaren daaronder begrepen) van de betreffende zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen of in ontvangst nemen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

8.2 De opdrachtgever of wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, die VDV lijdt door tekortkomingen van de opdrachtgever of wederpartij onder gesloten overeenkomsten (inclusief deze algemene voorwaarden) of door het niet voldoen door dezen, of hun hulppersonen of vertegenwoordigers, van verplichtingen voortvloeiend uit de wet. Deze aansprakelijkheid houdt mede in de gevolgen van het niet uitnemen van deugdelijke verzekeringen door de opdrachtgever of wederpartij, ook als een schade-veroorzakend evenement niet aan de opdrachtgever of wederpartij is toe te rekenen.

8.3 De opdrachtgever of wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan gebruikte materialen, vervoermiddelen, schepen of sleepboten, kranen, hulpstukken en dergelijke, ook als deze geen eigendom van VDV zijn, indien en voorzover VDV voor die schade wordt of kan worden aangesproken. Normale slijtage zal niet als schade in de zin van deze bepaling worden beschouwd.

8.4 De opdrachtgever of wederpartij is, ongeacht of dit aan hem kan worden toegerekend, aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door bij de werkzaamheden of activiteiten betrokken personen die niet in dienst zijn van, of ingeschakeld zijn door VDV, en staat er voor in dat deze personen deugdelijk opgeleid en gekwalificeerd zijn voor de aan hen opgedragen taken, ongeacht of deze personen bij de opdrachtgever of wederpartij in dienst zijn of door deze zijn ingeschakeld.

8.5 In gevallen waarin de opdrachtgever of wederpartij jegens VDV aansprakelijk is of zal kunnen zijn zal deze op eerste verzoek van VDV zekerheid doen stellen door een eersteklas bank of andere voor VDV acceptabele borg.

9 Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever of wederpartij vrijwaart VDV en haar personeel, hulppersonen of onderaannemers of anderszins voor of namens VDV werkzame anderen voor alle aanspraken van derden, inclusief diegenen tegenover wie VDV of de genoemde personen zich niet op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen. Dit geldt ook voor aan VDV of haar werknemers, onderaannemers of hulppersonen opgelegde boetes of heffingen in verband met de door VDV uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden en activiteiten.

9.2 De opdrachtgever zal op eerste verzoek van VDV zekerheid stellen ten gunste van derden die zekerheid van VDV verlangen terzake van vorderingen waarvoor de opdrachtgever of wederpartij VDV moet vrijwaren.

9.3 De kosten van het voeren van verweer tegen vorderingen van derden komen volledig voor rekening van de opdrachtgever of wederpartij, en deze zal op eerste verzoek van VDV een voorschot voldoen om het voeren van verweer of het verkrijgen van advies te bekostigen.

10 Verzekering

10.1 Bij gebreke aan een expliciete opdracht aan VDV om voor enige verzekering zorg te dragen mag VDV er van uit gaan dat de opdrachtgever of wederpartij zelf voor verzekering zorg heeft gedragen met betrekking tot alle risico’s waarvoor een verzekering mogelijk is.

10.2 VDV is jegens de opdrachtgever of wederpartij alleen dan gehouden enige verzekering uit te nemen als zij een opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard. De premies en andere kosten van een dergelijke verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever. VDV zal niet verplicht maar wel gerechtigd zijn de premies voor te schieten of eventuele uitkeringen te incasseren. VDV is vrij in de keuze van een verzekeraar.

10.3 De opdrachtgever of wederpartij zal in alle gevallen voor haar eigen rekening een verzekering sluiten die alle relevante risico’s dekt, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de door VDV te verrichten werkzaamheden of activiteiten, zoals bijvoorbeeld een CAR verzekering, een transportverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en dergelijke. De opdrachtgever of wederpartij zorgt er te allen tijde voor dat VDV als mede-verzekerde op het polisblad of de sluitnota wordt vermeld, zodanig dat alle eigen belangen van VDV gedekt zijn en de verzekeringnemer geen voordelen geniet die VDV niet ook geniet. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen draagt de opdrachtgever of wederpartij er voor dat de verzekeraar gehouden is deugdelijke zekerheid te stellen ter opheffing of voorkoming van beslagen ten laste van VDV of haar hulppersonen. Tekortkomingen in dit opzicht leiden tot onbeperkte aansprakelijkheid van de opdrachtgever of wederpartij jegens VDV.

10.4 De opdrachtgever of wederpartij zal op eerste verzoek van VDV alle documentatie met betrekking tot door haar gesloten verzekeringen, alsmede met betrekking tot uitkeringen of betalingsverzoeken, aan VDV overhandigen.

11 Diversen

11.1 In gevallen waarin voor het uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten door VDV medewerking, toestemming of vergunning is vereist van derden (waaronder publiekrechtelijke instellingen als locale, nationale overheden of internationale organisaties, classificatiebureaus of licentiehouders) zal de opdrachtgever of wederpartij er zorg voor dragen dat deze tijdig worden verleend. Vertraging die desondanks ontstaat is voor rekening en risico van de opdrachtgever of wederpartij en VDV mag alle daarmee verband houdende kosten doorbelasten. Hetzelfde geldt voor het door derden verschaffen van voor de werkzaamheden benodigde technische of andere informatie. Voor medewerking die van de opdrachtgever of wederpartij verlangd wordt kan deze geen kosten bij VDV of haar onderaannemers of hulppersonen in rekening brengen.

11.2 De opdrachtgever of wederpartij staat er voor in dat plaatsen waar VDV werkzaamheden of activiteiten moet verrichten goed bereikbaar en toegankelijk zijn en dat daar veilig en efficiënt gewerkt kan worden, in overeenstemming met ter plaatse geldende voorschriften.

11.3 Als VDV door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen (waaronder begrepen alle meteorologische omstandigheden) haar werkzaamheden of activiteiten niet kan uitvoeren of moet opschorten is de opdrachtgever of wederpartij verplicht VDV te betalen voor de extra tijd die daardoor moet worden besteed, inclusief de kosten van het al dan niet op locatie ter beschikking houden van transportmiddelen, materialen, uitrusting, hulpstukken en dergelijke. VDV heeft het recht voor deze betaling zekerheid te verlangen en de werkzaamheden te beëindigen als deze niet op eerste verzoek wordt gesteld. De opdrachtgever of wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of verplichtingen op te schorten totdat twee maanden zijn verstreken en VDV aan het eind van die termijn nog niet heeft aangegeven wanneer de werkzaamheden of activiteiten worden hervat; als de opdrachtgever of wederpartij na ommekomst van die termijn de overeenkomst alsnog ontbindt is hij verplicht de schade die VDV daardoor lijdt volledig te vergoeden.

11.4 Als de opdrachtgever of wederpartij door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen enige verplichting niet nakomt is VDV gerechtigd, maar niet gehouden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ongeacht de oorzaak van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever of wederpartij is VDV gerechtigd een termijn te stellen voor de nakoming van die verplichtingen, inclusief alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, en aan het uitblijven van de prestatie binnen de gestelde termijn de consequentie te verbinden dat de overeenkomst wordt beëindigd en/of de volledige overeengekomen betaling direct verschuldigd is, onverminderd het recht van VDV om wettelijke opschortingbevoegdheden uit te oefenen.

11.5 Het door VDV niet uitoefenen van enig recht dat zij jegens de opdrachtgever of wederpartij heeft kan niet worden opgevat als afstand daarvan, noch enige invloed hebben op andere rechten van VDV onder enige overeenkomst (rechten voortvloeiend uit deze voorwaarden daaronder begrepen).

11.6 Voorzover de werkzaamheden of activiteiten van VDV meebrengen dat zij enig object, zaak, goed of recht in eigendom moet overdragen of anderszins moet leveren blijft dit eigendom van VDV totdat aan haar alle verschuldigde betalingen zijn voldaan, met dien verstande dat VDV te allen tijde het recht heeft de eigendomsoverdracht te effectueren, desgewenst ook met terugwerkende kracht, door een eenvoudige schriftelijke verklaring, en voorzover uit de eigendom als zodanig aansprakelijkheden jegens derden voortvloeien zal de opdrachtgever of wederpartij geacht worden eigenaar van het betreffende goed te zijn en zal deze dit desgevraagd jegens betrokken derden bevestigen. Bij beslag op (of detentie van) dergelijke zaken zal de opdrachtgever of wederpartij terstond de nodige maatregelen nemen om dit te (doen) opheffen.

11.7 Constructie, montage en vergelijkbare aanneming van werk behoort slechts dan tot de eigen verplichting van VDV als zij dit uitdrukkelijk op zich heeft genomen. In andere gevallen is VDV slechts gehouden om, naar keuze op eigen naam of op naam van de opdrachtgever, maar in alle gevallen voor diens rekening en risico, derden in te schakelen om de werkzaamheden uit te voeren. Garanties op werken van derden worden door VDV niet gegeven; VDV is niet verder gehouden dan het desgevraagd overdragen van eventuele rechten jegens onderaannemers. De opdrachtgever of wederpartij zal dergelijke rechten alleen uitoefenen met toestemming van VDV en voorzover VDV daar geen nadeel van ondervindt of kan ondervinden.

11.8 VDV is niet gehouden opdrachten tot het verrichten van meerwerk uit te voeren. Doet zij dit wel dan wordt in de aanvaarding van die opdracht, hoe deze ook is gegeven of ontvangen, geacht te zijn begrepen de voorwaarde dat daarvoor ook betaald zal worden conform de door VDV voor dit meerwerk te versturen facturen.

12 Taal

12.1 Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal; aan de ter beschikking gestelde Engelse of andere vertaling(en) daarvan kunnen door de opdrachtgever geen rechten of verweren worden ontleend die afwijken van het bepaalde in de Nederlandse versie.